Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

14 grudnia 2015

3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Polska Cyfrowa

ue_flaga_naglowek

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym
Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania
3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Informacje o naborze

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu czerwiec 2016

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23

01-150 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył elektroniczny formularz wniosków zamieszczony na platformie ePUAP. Wnioskodawca będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (DOC 997 KB), stanowiącą jeden z załączników do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa, która w realizację projektu będzie mogła zaangażować również:

  • JST na poziomie gminy, w formie podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, zgodnie z zawartym z organizacją pozarządową porozumieniem
  • inne organizacje pozarządowe, JST (inne niż na poziomie gminy) oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie partnerów

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Zakłada się możliwość realizacji projektów parasolowych, tj. projektów, na których realizację została przyznana dotacja i które są wdrażane poprzez mikroprojekty (określone części projektu parasolowego). W projekcie parasolowym występuje jeden partner wiodący (wnioskodawca), partnerzy mikroprojektów oraz partnerzy uczestniczący. Wszystkie działania mikroprojektów w ramach projektu parasolowego mają łącznie tworzyć jeden spójny projekt i służyć osiągnięciu wspólnego celu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełniać wszystkie kryteria formalne, wszystkie kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz podczas oceny merytorycznej punktowanej spełniać kryteria, dla których wyznaczono minimalny limit punktów koniecznych do zdobycia oraz uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków stanowiący nie mniej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 93% wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 8,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

180 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 920 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (DOC 584 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 145 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu (DOC 920 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres mailowy:
konkurs3.1-pytania@cppc.gov.pl

 

Linki

Strona Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs.

 

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl