Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Dla
Turysty


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

23 kwietnia 2024

Wnioski do KPO HoReCa będzie można składać do każdego z 5 regionów. Operator dla regionu 4 zostanie wskazany w późniejszym terminie. Wyjaśnień dotyczących naboru udzielają poszczególni operatorzy, których kontakty wskazane są w Regulaminach. W przypadku regionu 4 zapraszamy na Infolinię PARP.

Informujemy o zmianach w dokumentacji naboru dotyczącego wyboru przedsięwzięć MŚP w ramach inwestycji A1.2.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności” w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

 

 

Zmianie uległy zapisy:

 1. Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP.
 2. Kryteriów wyboru przedsięwzięć MŚP.
 3. Wzoru wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem.
 4. Instrukcji wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem.

W § 3 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP dodano postanowienia dotyczące możliwości złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na doręczenie korespondencji przez operatora drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu elektronicznego umożliwiającego skuteczne doręczenie korespondencji z wiarygodnym potwierdzeniem jego przebiegu, w tym daty doręczenia. Dodatkowo przygotowano wzór takiego oświadczenia jako załącznik do wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem.

W § 4 ust. 3 Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP dokonano uszczegółowienia definicji spadku obrotu.

W ramach Kryteriów wyboru przedsięwzięć MŚP w kryterium „B.2. Przedmiot przedsięwzięcia MŚP nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia” usunięto zapisy dotyczące ponownej weryfikacji przed podpisaniem umowy o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem czy przedmiot działalności wnioskodawcy nie dotyczy działalności wykluczonych w możliwości uzyskania wsparcia.

Do wzoru wniosku o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem dodano pole dla opisania metody szacowania spadku obrotu i sposobu jego udokumentowania.

Instrukcję wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia MSP uzupełniono o opis dodatkowego pola dot. metody szacowania spadku obrotów oraz uszczegółowiono informację w zakresie sposobu udokumentowania spadku obrotu z uwzględnieniem podziału na różne formy rozliczania podatników.

Prosimy o stosowanie uaktualnionej wersji dokumentów.

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa – oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania:

Wsparcie działań inwestycyjnych realizowanych przez mikro przedsiębiorców, małych lub średnich, prowadzących działalność w sektorze HoReCa, turystyka, kultura, dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

 • 3 kwietnia 2024

  Ogłoszenie konkursu

 • 6 maja 2024

  Start składania wniosków

 • 5 czerwca 2024

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

MŚP

 

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

 

Cel inwestycji

Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Kto może otrzymać wsparcie?

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.

Podział regionalny wsparcia:

Dla każdego z pięciu regionów został wybrany w konkursie jeden Operator działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw, zgodnie z podziałem:

 • Region 1 – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
 • Region 2 – województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
 • Region 3 – województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
 • Region 4 – województwa łódzkie, opolskie, śląskie,
 • Region 5 – województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

Wsparcie finansowe

 

Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

Pomoc finansowa na realizację całego przedsięwzięcia w ramach Inwestycji stanowi wsparcie na pokrycie kosztów:

 1. inwestycji w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku
   z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów
   w sektorze, w którym prowadzona jest działalność oraz
 2. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
 3. usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

WIDEO

 

KPO – nowe środki dla MŚP z sektorów HoReCa, turystyka, kultura

Ile możesz otrzymać?

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł. Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych. Intensywność wsparcia na poszczególne komponenty realizowane w ramach przedsięwzięcia MŚP musi być jednakowa.

 

Źródło: https://kpo.parp.gov.pl