Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

20 lutego 2013

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach

Kategoria: Aktualności

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 stycznia 2013 r.jako jednostka podległa Elbląskiemu Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

INFORMUJEMY, ANIMUJEMY, DORADZAMY, PROMUJEMY, EDUKUJEMY, SZKOLIMY

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
• usługi doradcze;
• usługi szkoleniowe;
• wsparcie infrastrukturalne;
• wsparcie coachingowe i szkoleniowe w zakresie przygotowania do prowadzenia działalności odpłatnej / gospodarczej przez organizacje pozarządowe;
• wizyty studyjne;
• działania w obszarze tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
• wsparcie merytoryczne i finansowe dla utworzenia spółdzielni socjalnych oraz wsparcie pomostowe;

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej oferuje:
• poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz działalności w trzecim pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania)
• informacje na temat nowych wytycznych, przepisów, prawa związanego z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej
• doradztwo biznesowe (badanie potencjału podmiotów do prowadzenia działalności rynkowej, budowanie marki, przygotowanie biznesplanów)
• doradztwo z zakresu wypracowania wysokiej jakości usług i produktów
• animację (pobudzanie i inspirowanie do działań)
• bieżące doradztwo z zakresu zakładania podmiotów ekonomi społecznej przedsiębiorczości (w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych)j
• doradztwo specjalistyczne (zawodowe i psychologiczne, z księgowości, marketingu, planowania strategicznego i biznesowego, fundraisingu)
• szkolenia zawodowe, kursy doskonalące zgodne z kierunkiem planowej działalności
• wsparcie infrastrukturalne (zaplecze biurowe, sale szkoleniowe, dostęp do komputera, skanera, faksu oraz Internetu, możliwość wypożyczenia rzutnika multimedialnego)
• aktywizację społeczności lokalnych.
• Szkołę Przedsiębiorczości Społecznej dla młodzieży w wieku 18-24 lat;
Zaplanowaliśmy również prowadzenie szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

INFORMUJEMY ANIMUJEMY DORADZAMY PROMUJEMY EDUKUJEMY SZKOLIMY

Komu pomagamy?
• Świadczymy nieodpłatną pomoc podmiotom trzeciego sektora: stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom socjalnym. Ponadto działaczom i pracownikom Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz kościelnych osób prawnych
• osób fizycznych tzw. zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli m.in. długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych po odbyciu odpowiednich terapii, bezdomnych, byłych więźniów
• osobom chcącym rozpocząć działalność społeczną
• Inkubator jest również otwarty na współpracę z instytucjami rynku pracy i pomocy i integracji społecznej zarejestrowanymi na terenie powiatu bartoszyckiego które mają istotny wpływ na zawiązywanie partnerstw.

Pracownicy Inkubatora:
• Kierownik i Doradca Kluczowy IPS: Artur Ziemacki; a.ziemacki@eswip.pl
• Doradca biznesowy: Arkadiusz Bill; a.bill@eswip.pl
• Animator: Anna Kuzyk; a.kuzyk@eswip.pl
• Specjalista ds. partnerstw: Arkadiusz Jachimowicz; a.jachimowicz@eswip.pl
• Koordynator projektu: Marta Florkowska; m.florkowska@eswip.pl

Gdzie nas szukać? Jak się kontaktować?
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej
11-200 Bartoszyce
ul. Limanowskiego 14
Budynek Zespołu szkół im. Kresowiaków – wejście z boku od strony Centrum Edukacyjnego
mail.: ips.bartoszyce@eswip.pl

Pracujemy w następujących godzinach:
• poniedziałek – piątek
• od 8.00 do 16.00
• Istniej możliwość pracy Inkubatora w soboty po uzgodnieniu z pracownikami

Cel główny projektu to:
• Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w powiecie bartoszyckim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia merytorycznego oraz infrastrukturalnego podmiotów ekonomii społecznej i osób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej (w tym osób niepełnosprawnych) z powiatu bartoszyckiego. Poprzez proponowane formy wsparcia w projekcie zwiększy się ilość wykwalifikowanych osób w sektorze ekonomii społecznej. Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia i zapewnienie usług doradczych oraz budowanie partnerstwa lokalnego.
• W Inkubatorze prowadzone są, także działania promujące aktywność w sektorze przedsiębiorczości społecznej wśród mieszkańców powiatu bartoszyckiego

Projekt pn. „Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.