Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

4 lutego 2013

Kolejna szansa na poprawę sytuacji rynkowej dla przedsiębiorców, którzy już odczuli skutki spowolnienia gospodarczego.

Kategoria: Aktualności

Ruszyła czwarta rekrutacja firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PARP rozpoczął nabór 28 grudnia 2012 r. Aplikować mogą firmy, których sytuacja ekonomiczna pogorszyła się i które chcą skorzystać z pakietu usług doradczo-szkoleniowych w ramach projektu ISR.

Dotychczas ze wsparcia w ramach usługi ISR skorzystało lub korzysta łącznie 147 firm w całej Polsce.

Tym razem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybierze co najmniej 63 firmy, które chcą poprawić swoją pozycję rynkową w ramach programu ISR – w tym co najmniej: 2 mikroprzedsiębiorstwa, 45 małych i średnich firm oraz 16 dużych przedsiębiorstw.

Pakiet usług dla firmy uczestniczącej w projekcie obejmuje kompleksową analizę aktualnej sytuacji rynkowej firmy przez profesjonalnych doradców, przygotowanie dla przedsiębiorstwa indywidualnego Plan Rozwoju o charakterze naprawczym lub rozwojowym, następnie jego wdrożenie oraz monitoring poprawy sytuacji firmy.

Usługi realizowane są w ramach pomocy de minimis i są bezpłatne. Przedsiębiorca, który przekroczył limit tej pomocy publicznej, może wziąć udział w projekcie wnosząc częściową odpłatność.

Każde z przedsiębiorstw musi spełnić kryteria formalne oraz przejść pozytywną weryfikację danych finansowych. Kandydujący przedsiębiorca powinien posiadać siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie może spełniać definicji „przedsiębiorcy zagrożonego” oraz powinien wypełnić jeden z poniższych warunków:

–  posiada struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach, a jego pracownicy wykonują pracę w ramach tych struktur w co najmniej dwóch województwach

lub

– nie otrzymał i nie ubiegał się o pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych usług, oferowanych w projekcie ISR.

Największe szanse  na udział w projekcie mają przedsiębiorcy z regionów, które zgodnie z raportem listopadowym GUS są najbardziej zagrożone bezrobociem. Są to województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie oraz lubuskie.

Zgodnie z decyzją PARP dodatkowe punkty preferencyjne na liście rankingowej firm aplikujących do ISR zostaną przyznane również tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w następujących działach  Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

05 – Wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (lignitu);

08 – Pozostałe górnictwo i wydobywanie;

09 – Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

24 – Produkcja metali;

26 – Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;

27 – Produkcja urządzeń elektrycznych;

29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;

30 – Produkcja pozostałego sprzętu transportowego;

45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;

41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;

42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

43 – Roboty budowlane specjalistyczne.

Zgłoszenie firmy do projektu jest możliwe wyłącznie poprzez aplikację on-line, a formularz aplikacyjny jest udostępniony na stronie projektu www.isr.parp.gov.pl tylko w czasie naboru.

 

Nabór trwa 9 tygodni – od 28 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r., lecz formularze aplikacyjne muszą zostać wysłane najpóźniej  w dniu 11.02.2013 r.


Więcej informacji na temat projektu, warunków aplikacji i zakresu pomocy można uzyskać na stronie internetowej pod adresem
www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.