Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2024r.     ZAPYTANIE OFERTOWE na dzierżawę palcu w Parku Elizabeth w Bartoszycach z kompleksową obsługą stoisk gastronomiczno – handlowych…

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

20 lutego 2013

Ogłoszenie naboru wniosków w konkursie 01/13/1.3- Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Kategoria: Aktualności

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 01/13/1.3
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ – 1 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/13/1.3 wynosi 1 000 000,00 EUR, co daje kwotę 4 198,800,00 PLN, w tym 850 000,00 EUR (3 568 980,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 150 000,00 EUR (629 820,00 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, liczoną po kursie 4,1988 EUR/PLN.
Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 10 000,00 PLN. Maksymalna kwota wsparcia 1 500 000,00 PLN, do 200 000 EUR na zasadach de minimis.

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z 9.08.2008 r.),
 • Organizacje pozarządowe,
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
Przewidziane do wsparcia typy projektów:
 • Wspieranie kreowania produktów regionalnych związanych z województwem warmińsko-mazurskim;
 • Przygotowanie programów promocji markowych produktów związanych z województwem warmińsko-mazurskim;
 • Projekty związane z marketingiem regionalnym (promocja regionalnej gospodarki poprzez organizację wydarzeń regionalnych i ponadlokalnych);
 • Uczestnictwo w targach, konferencjach, seminariach, wystawach itp.;
 • Organizacja i promocja wydarzeń lokalnych i regionalnych.
Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:
od 21 lutego 2013 r. do 4 kwietnia 2013 r. (30 dni roboczych)
w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 4 kwietnia 2013 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po terminie, są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 85 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/13/1.3 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

Dokumenty konkursowe