Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

20 lutego 2013

Mikropożyczki dla Polski Wschodniej

Kategoria: Aktualności
Atrakcyjne pożyczki w wysokości do 20 tys. złotych dla przedsiębiorców z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego.

„Mikropożyczki dla Polski Wschodniej” to program realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.


pw

„Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej”

Program pożyczkowy „MIKROPOŻYCZKI DLA POLSKI WSCHODNIEJ” ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu na terenach wiejskich i w małych miastach do 40.000 mieszkańców, poprzez stworzenie możliwości uzyskania niewielkiego kapitału w formie pożyczki na rozwój działalności gospodarczej, a w szczególności będącą pomocą w utworzeniu nowego miejsca pracy.
O pożyczkę mogą ubiegać się osoby stale zamieszkałe na wsi lub w miastach do 40.000 mieszkańców, znajdujących się na obszarze województw: lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Warunki udzielania pożyczki:

  • maksymalna wysokość pożyczki wynosi 20.000 zł. Pożyczki powyżej 10.000 zł. mogą być udzielone przedsiębiorcom, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy;
  • pożyczki o wysokości do 10.000 zł udzielane są na okres do 24 miesięcy, natomiast pożyczki o wysokości powyżej 10.000 zł udzielane są na okres do 36 miesięcy (licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty);
  • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
  • oprocentowanie pożyczki odpowiada stopie referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalanej w oparciu o komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmian metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str.6), udzielanych beneficjentom pomocy niespełniających kryteriów zagrożonego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 – obowiązującej w dniu podpisania umowy;
  • wyliczone zgodnie z powyższym punktem oprocentowanie wg stanu na dzień 01.01.2013 wynosi 5,51%.

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

  • poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych dla pożyczek do 10.000 zł i trzech osób dla pożyczek do 20.000 zł, ustanowione według przepisów prawa wekslowego, lub co najmniej jednej osoby fizycznej i funduszu poręczeniowego, z którym Fundacja podpisała umowę o współpracy;
  • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, niezależnie od rodzaju wspólnoty majątkowej (tj. rozdzielności lub wspólnoty majątkowej).
  • Zapraszamy do kontaktu z doradcami pożyczkowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu. Poniżej znajduje się regulamin udzielania pożyczek i wzór umowy pożyczkowej.

Kontakt, pod którym można uzyskać informacje dotyczące programu:

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Bogumił PIERNIK
Brzozie Lubawskie 37
13-306 Kurzętnik
tel. 56 474-08-50
kom. 604 797 311
piernik@op.pl