Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

 • Zapytanie ofertowe

                                                                                                                            Bartoszyce, 25.04.2024r.     Zapytanie ofertowe…

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

12 listopada 2013

Nabór wniosków do Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Innowacyjna Gospodarka

Kategoria: Aktualności

Od 4 do 29 listopada 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Tabela naboru wniosków

 

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

od 4 do 29 listopada 2013 r. (do godz. 16.30)

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Okres przypadający na ocenę wniosku o dofinansowanie oraz poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny wynosi około 4 miesiące od daty zamknięcia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy sporządzać w Generatorze Wniosków Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Sposób składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy zarejestrować z użyciem przycisku „Rejestracja wniosku” udostępnionego w Generatorze Wniosków najpóźniej w dniu zamknięcia naboru do godziny 16.30. Rejestracja wniosku po ww. godzinie nie będzie możliwa. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez złożenie podpisów przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy i wysłanie wymaganych załączników musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych (tj. z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt państwowych) od dnia zarejestrowania, na jeden ze sposobów opisanych szczegółowo § 6 Regulaminu przeprowadzania konkursu.

Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15 proc.

W przedmiotowym naborze ciężar oceny innowacyjności w składanych projektach postawiony będzie na weryfikację poziomu innowacyjności produktowej. Każdy projekt musi generować efekt w postaci wprowadzenia na rynek docelowy (o zasięgu minimum krajowym) nowego, lub znacząco ulepszonego produktu.

Kryteria wyboru projektów:

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dostępny jest na stronie PARP Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Poziom i wysokość wsparcia wynosi od 40 proc. do 70 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, przy czym:

 • całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro,
 • wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych.
Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu:

Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych.

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu – 40 milionów złotych,
 • na część doradczą – 1 milion złotych,
 • na część szkoleniową – 1 milion złotych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Budżet Działania wynosi 1 628 516 989 euro

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II w 2013 r. rundy aplikacyjnej wynosi 500 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:

Dokumentacja dostępna na stronie PARP Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wzór umowy o dofinansowanie:

Dokumentacja dostępna na stronie PARP Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
 1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.

 2. Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:

  1) zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów,
  2) naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

 3. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu.

 4. Protest może wnieść każdy wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

 5. Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej (Ministra Gospodarki) za pośrednictwem instytucji, która przekazała wnioskodawcy pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (RIF).

 6. Szczegółowe warunki, termin i sposób wnoszenia protestu określone zostały w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załączniku 4.4 Procedura odwoławcza w ramach PO IG.

 7. Zgodnie z art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych PO IG i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wnioskodawca może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ważne informacje:

Polecamy sekcję „Pomocy dla Wnioskodawców”, znajdującą się na stronie PARP Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Linki:

Pełna dokumentacja na stronie PARP Link prowadzi do serwisu zewnętrznego