Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

20 lutego 2013

„Poznaj biznes i zostań przedsiębiorcą społecznym”

Kategoria: Aktualności

Duża pomoc merytoryczna i spory duży zastrzyk finansowy dla chcących założyć spółdzielnię socjalną – to wszystko w projekcie „Poznaj biznes i zostań przedsiębiorcą społecznym”. Projekt trwa od 1 października 2012 do końca października 2014.

Oferta naszego projektu to: cykl szkoleniowo-doradczy przygotowujący do utworzenia spółdzielni socjalnej oraz poszerzenia członków lub zatrudnienia nowych pracowników, dotacja na utworzenie, przystąpienie, zatrudnienie w spółdzielni socjalnej (do 20 tys. zł na osobę), wsparcie pomostowe (przez 12 miesięcy, do 1500 zł miesięcznie na osobę), wsparcie stałego opiekuna spółdzielni oraz doradcy biznesowego.

Z powyższych propozycji skorzystać mogą osoby zamieszkałe na terenie powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, olsztyńskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego oraz miasta Olsztyn. Odbiorcami są aż trzy grupy:

 • osoby uprawnione do założenia, przystąpienia, zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, tj. osoby bezrobotne, niepełnosprawne, grupy osób wymienione w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym (m.in. osoby bezdomne, uzależnione, opuszczające zakłady karne, uchodźcy);
 • organizacje pozarządowe i samorządy lokalne zainteresowane utworzeniem spółdzielni osób prawnych;
 • istniejące spółdzielnie socjalne, które chcą przyjąć w swoje szeregi nowych członków lub zatrudnić nowych pracowników.

UWAGA: szczególnie mile widziane są osoby w wieku powyżej 50. roku życia, mieszkające na terenach wiejskich.

Do udziału w projekcie zapraszamy również organizacje pozarządowe, kościelne oraz jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej osób prawnych.

Ze wsparcia dotacyjnego na założenie spółdzielni socjalnej NIE MOGĄ korzystać są osoby, które:

 • prowadziły działalność gospodarczą, zawiesiły ją lub były członkami spółdzielni socjalnej (tzn. posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym) w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;
 • korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem bądź zatrudnieniem osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej;
 • są lub były zatrudnione w ciągu ostatnich 2 lat w Stowarzyszeniu ESWIP, Stowarzyszeniu „ADELFI” lub Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”, a także osoby, które łączy lub łączył z tymi organizacjami ich pracownikiem uczestniczącym w procesie rekrutacji:
  • związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do   II stopnia)
  • związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
  • inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji uczestników i oceny planów.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie ESWIP. Działania realizujemy we współpracy z partnerami: Stowarzyszeniem „ADELFI” z Ełku i Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” z Ostródy. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowych informacji udziela Maciej Bielawski, koordynator projektu, tel. 55 236 27 16, mail: m.bielawski@eswip.pl.

 

Rekrutacja

Z przyjemnością informujemy, że już 28 stycznia rusza rekrutacja – przyjmowanie formularzy.
Adresy biur projektu w Olsztynie i Ełku znajdują się w zakładce „Kontakt”.

Do pobrania
Regulamin projektu

Załącznik nr 1.1 do Regulaminu – dla osób fizycznych zakładających spółdzielnię socjalną, będących uczestnikami projektu

Załącznik nr 1.2 do Regulaminu – dla osób fizycznych zakładających spółdzielnię socjalną, będących członkami grupy inicjatywnej

Załącznik nr 1.3 do Regulaminu – dla osób fizycznych zatrudnianych w spółdzielniach socjalnych osób prawnych oraz przystępujących lub zatrudnianych w istniejących spółdzielniach socjalnych, będących uczestnikami projektu

Załącznik nr 2.1 do Regulaminu – dla grup inicjatywnych zakładających spółdzielnię socjalną osób fizycznych

Załącznik nr 2.2 do Regulaminu – dla grup inicjatywnych zakładających spółdzielnię socjalną osób prawnych