Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Z miasta
okolic Bartoszyc

Urząd Miasta Bartoszyce

Kultura w Bartoszycach

Sport w Bartoszycach

Error: Feed has an error or is not valid.


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

15 listopada 2012

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE Ogłoszenie naboru wniosków w konkursie 01/12/1.1.7

Kategoria: Aktualności

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE 
jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia,
której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
powierzył realizację części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
z zakresu Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:

Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Konkurs ma formę zamkniętą.

Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/12/1.1.7 wynosi odpowiednio: 13 171 047,00 EUR, co daje kwotę 54 403 009,63 PLN, w tym 11 195 389,95 EUR (46 242 558,18 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 1 975 657,05 EUR (8 160 451,45 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, liczoną po kursie 4,1305 EUR/PLN. Z kwoty przewidzianej do rozdysponowania zostanie wyodrębniona kwota 4 000 000,00 PLN na wnioski przywrócone w wyniku ewentualnych protestów. W przypadku gdy pula na protesty nie zostanie wykorzystana, środki zostaną przesunięte na dofinansowanie ewentualnych projektów z listy rezerwowej.

Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.
Minimalna kwota wsparcia wynosi: 50 000,00 PLN, maksymalna kwota wsparcia wynosi: 2 000 000,00 PLN.

O wsparcie mogą ubiegać się: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

W ramach niniejszego konkursu mogą być dofinansowane:

  • projekty na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez budowę lub rozbudowę ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:

– zmiany organizacyjne i procesowe,
– zmiany organizacyjne i produktowe,
– zmiany procesowe,
– zmiany produktowe.

W ramach niniejszego poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projekty:

  • kwalifikujące się do Działania 6.1 RPO WiM Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę modernizację infrastruktury ochrony środowiska,

  • spełniające warunki wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

  • dotyczące działalności gospodarczej: związanej z produkcją produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego WE,

  • z zakresu hotelarstwa, gastronomii,

  • dotyczące kategorii interwencji 39 energia odnawialna wiatrowa – budowa, rozbudowa, modernizacja elektrowni wiatrowych.

W ramach Poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie osoby/przedsiębiorcy podlegający ubezpieczeniu w KRUS.

Wsparciem zostaną objęte głównie projekty związane z nową inwestycją, w wyniku której zostaną utworzone nowe miejsca pracy lub nastąpi utrzymanie już istniejących. Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Generała Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, I piętro, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:

od 15 listopada 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. (30 dni roboczych)

w godzinach 8.00 – 15.30

Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 grudnia 2012 r. o godz.15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie, są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 125 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu nr 01/12/1.1.7 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).

Dokumenty konkursowe