Bartoszyckie CentrumInformacji Turystycznej

poniedziałek – piątek: 7:00 - 18:00
sobota: 7:00 – 15:00
Logo Miasta Bartoszyce

Dla
Turysty


My guide aplikacja mobilna do indywidualnego zwiedzania regionu Warmii i Mazur

Ogólnopolska Infolinia Turystyczna

Numery telefonów dla dzwoniących

Z polski - 801 888 844
Z zagranicy - (+48) 22 278 16 00

E-mail:   Wyślij e-mail

Skype:

14 lipca 2012

MAŁY RUCH GRANICZNY MIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ A FEDERACJĄ ROSYJSKĄ


STRAŻ GRANICZNA INFORMUJE

Małym ruchem granicznym (w skrócie mrg) między Polską a Rosją nazywamy wielokrotne przekraczanie granicy między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (czyli granicy zewnętrznej UE) przez mieszkańców strefy przygranicznej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie zezwoleń.

Powodem przekroczenia granicy mogą być względy społeczne, kulturalne lub rodzinne, o ile nie mają one charakteru działalności zarobkowej.

Mieszkańcy strefy przygranicznej są to wszystkie osoby mieszkające w strefie legalnie nie krócej niż trzy lata, nawet jeśli nie są obywatelami Polski i Rosji.

Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę polsko – rosyjską w ramach małego ruchu granicznego tylko drogą lądową i pod warunkiem, że:

– posiadają ważne zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydane przez właściwy organ na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz zaświadczenia o miejscu stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata;

nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych.

Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydają:

mieszkańcom strefy przygranicznej RP:

– Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP w Warszawie

– Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej (FR) w Gdańsku

mieszkańcom strefy przygranicznej FR:

– Konsul RP w Kaliningradzie

Strefę przygraniczną, objętą zasadami małego ruchu granicznego, stanowią:

na terytorium RP:

w województwie pomorskim: powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Sopot, miasto Gdańsk, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski;

w województwie warmińsko-mazurskim: miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki.

na terytorium FR:

Obwód Kaliningradzki.

Wjazd i pobyt w strefie przygranicznej w ramach mrg.

Wjazd i pobyt w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony może trwać każdorazowo nie dłużej niż 30 dni od dnia przekroczenia granicy.

Jednak nie więcej niż 90 dni łącznie w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego przekroczenia granicy.

Przekraczanie polsko –rosyjskiej granicy państwowej przez beneficjentów umowy o małym ruchu granicznym odbywa się w następujących przejściach granicznych:

1. Bezledy – Bagrationowsk (drogowe);

2. Gołdap – Gusiew (drogowe);

3. Grzechotki – Mamonowo II (drogowe) ;

4. Gronowo -Mamonowo (drogowe);

5. Braniewo – Mamonowo (kolejowe).

UWAGA!

Wyjazd poza strefę przygraniczną jest możliwy jedynie wówczas, gdy osoba, posiadająca jednocześnie zezwolenie i ważną polską wizę (lub wizę innego państwa strefy Schengen), przekracza granicę na podstawie wizy!

Przekroczenie okresu pobytu dozwolonego w ramach małego ruchu granicznego lub wyjazd poza strefę przygraniczną jest naruszeniem prawa, zagrożonym w Rzeczypospolitej Polskiej następującymi sankcjami:

– decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP (wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany, na okres od 6 miesięcy do 1 roku),

– decyzją o wydaleniu cudzoziemca z terytorium RP (wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany i Systemu Informacyjnego Schengen, na okres od 6 miesięcy do 3 lat),

– decyzją o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,

– zatrzymaniem zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,

– karą grzywny (od 20 do 500 zł).

POWIADOM NAS

Straż Graniczna apeluje o niezwłocznym zgłoszeniu faktu zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia dokumentu podróży czy zezwolenia w czasie pobytu w strefie przygranicznej. Straż Graniczna RP po stronie polskiej i jednostka terytorialna organu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych FR po stronie rosyjskiej bezpłatnie wyda zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Straż Graniczna apeluje o niezwłocznym zgłoszeniu faktu niemożności opuszczenia strefy przygranicznej w wymaganym czasie ze względu na nieprzewidziane okoliczności(np. nagła choroba, wypadek, względy pogodowe itp.).Wówczas posiadacz zezwolenia może przebywać w strefie przygranicznej Państwa drugiej strony do momentu ustąpienia okoliczności, a następnie zobligowany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zaistnienie ww. okoliczności lub wykazać w inny wiarygodny sposób, że przedłużenie dozwolonego czasu pobytu spowodowane zostało siłą wyższą.

Więcej informacji www.wm.strazgraniczna.pl, tel. interwencyjny W-MOSG (89) 750 33 33

 

МЕСТНОЕ ПРИГРАНИЧНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ПОЛЬША И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

ПОГРАНИЧНАЯ СТРАЖА СООБЩАЕТ

Местное приграничное передвижение (мпп) между Польшей и Россией – это многократное пересечение границы между Республикой Польша и Калининградской областью Российской Федерации (то есть внешней границы ЕС) жителями приграничной территории Польши и Калининградской области на основании разрешений.

Пересечение границы может осуществляться с целью поддержания социальных, культурных или родственных связей, если они не относятся к трудовой деятельности.

Жители приграничной территории – это все лица проживающие на приграничной территории на законных основаниях не менее трёх лет, даже если не являются гражданами Польши и России.

Для жителей приграничных территорий, в рамках местного приграничного передвижения, возможно только сухопутное пересечение польско-российской границы и при условии, что:

– имеют действительное разрешение на местное приграничное передвижение, выданное компетентным органом на основании действительного проездного документа, а также документа, подтверждающего место постоянного проживания на приграничной территории в течение не менее 3 лет.

не представляют угрозы общественному порядку, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям.

Разрешения на местное приграничное передвижение выдаются:

для жителей приграничной территории РП:

– Посольством Российской Федерации в РП в г. Варшаве

– Генеральным консульством РФ в г. Гданьске

для жителей приграничной территории РФ:

– Консулом Республики Польша в г. Калининграде

Приграничные территории, охваченные режимом местного приграничного передвижения:

на территории РП:

в Поморском воеводстве: Пуцкий район, г. Гдыня, г. Сопот, г. Гданьск, Гданьский район, Новодвурский район, Мальбурский район;

в Варминско-Мазурском воеводстве: Эльблонг, Эльблонгский район, Браневский район, Лидзбаркский район, Бартошицкий район, Ольштын, Ольштынский район, Кентшинский район, Мронговский район, Венгожевский район, Гижицкий район, Голдапский район, Олецкий район.

на территории РФ:

– Калининградская область.

Въезд и пребывание на приграничной территории в рамках мпп.

Въезд и пребывание на приграничной территории Государства другой Стороны может продолжаться каждый раз не более 30 дней, начиная со дня пересечения границы.

Однако суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 6 месяцев, отсчитываемых со дня первого пересечения границы.

Для жителей приграничных территорий, которые охватывает Соглашение, пересечение польско-российской государственной границы осуществляется в следующих пунктах пропуска:

1. Безледы-Багратионовск (дорожный);

2. Голдап-Гусев (дорожный);

3. Гжехотки-Мамоново II(дорожный);

4. Гроново-Мамоново (дорожный);

5. Бранево-Мамоново (железнодорожный).

ВНИМАНИЕ!

Выезд за пределы приграничной территории является возможным только в том случае, если лицо, имеющее одновременно разрешение и действующую польскую визу (или визу другого государства Шенгенского соглашения), пересекает границу на основании визы!

Превышение разрешённого периода пребывания в рамках местного приграничного передвижения или выезд за пределы приграничной территории является правонарушением, в отношении которого в Республике Польша предусмотрены следующие санкции:

– принятие решения, на основании которого гражданин иностранного государства обязан покинуть территорию РП (внесение в список иностранных граждан, чьё пребывание нежелательно на территории РП, на период от 6 месяцев до 1 года),

– принятие решения о выдворении гражданина иностранного государства с территории РП (внесение в список иностранных граждан, чьё пребывание на территории РП нежелательно, а также в Шенгенскую Информационную Систему на период от 6 месяцев до 3 лет ),

– принятие решения о признании разрешения на пересечение границы в рамках местного приграничного передвижения недействительным,

– изъятие разрешения на пересечение границы в рамках местного приграничного передвижения,

– штраф (от 20 до 500 зл.).

ПРОСИМ СООБЩИТЬ НАМ

– Пограничная стража призывает незамедлительно уведомить о факте утери, повреждения или уничтожения проездного документа или разрешения на местное приграничное передвижение, во время пребывания на приграничной территории. Пограничная стража РП на польской стороне и территориальный орган Министерства внутренних дел РФ на российской стороне бесплатно выдадут справку, подтверждающую этот факт.

– Пограничная стража призывает незамедлительно уведомить о факте отсутствия возможности выехать за пределы приграничной территории в обозначенный срок в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (напр. внезапная болезнь, несчастный случай, погодные условия и др.) В таком случае обладатель разрешения может находиться на приграничной территории Государства другой стороны до момента истечения этих обстоятельств, а затем будет обязан предоставить документы, подтверждающие наличие вышеупомянутых обстоятельств или другим достоверным образом доказать, что превышение разрешённого срока пребывания было вызвано влиянием непреодолимой силы.

Подробная информация www.wm.strazgraniczna.pl, тел. ВМОПС (89) 750 33 33